Palaimintasis Mykolas Giedraitis

Iškilusis Mykolas Giedraitis gim? 1425 metais Giedraičiuose (pagal kitus šaltinius – Videniškiuose), netoli Vilniaus. Nuo pat gimimo buvo silpnos sveikatos, negal?jo dalyvauti bendraamži? veikloje, dažnai laiką leido pats vienas ir taip išsiugd? polink? gyventi vienatv?je. Dar jaunyst?je pajutęs pašaukimą gyventi dvasin? gyvenimą, Mykolas Giedraitis atvyko ? regulini? kanaunink? ordino Bistryčios (apie 40 km šiaur?s vakar? kryptimi nuo Vilniaus) vienuolyną ir buvo priimtas. Netrukus kartu su vienuolyno vyresniuoju nuvyko ? Krokuvoje prie Šv. Morkaus bažnyčios ?kurdintą ordino vienuolyną ir ten baig? naujokyną bei dav? pirmuosius ?žadus. Stiprinti pašaukimą jam pad?jo nuod?mklausys Jonas. Krokuvoje Mykolas Giedraitis gyveno mažyt?je cel?je prie bažnyčios. Daug laiko skyr? ilgai ir intensyviai maldai, buvo ištikimas ordino regulai ir griežtai laik?si vis? joje numatyt? maldos praktik?. Savo cel?je tur?jo tik paprastus baldus ir b?tinus buities reikmenis. Maitinosi labai paprastai. Valg? tik tuomet, kai tai buvo b?tina, laik?si vis? privalom? pasnink?. ?stojęs ? vienuolyną, niekada nebevalg? m?sos.

Fizinis netobulumas l?m? Mykolo Giedraičio pasin?rimą ? dvasin? gyvenimą, vienatvę. Jam sunkiai sek?si prisiderinti prie kit? broli? gyvenimo, tačiau nepaisant to, jis mok?si palaikyti su jais ryš?. Jis ženg? pirmyn, ieškodamas krikščioniškojo tobulumo. Asketinis vienuolyno gyvenimas paveik? ir Mykolo Giedraičio b?dą. Krokuvoje prie Šv. Morkaus bažnyčios esantis vienuolynas pasižym?jo griežta regula. Ten buvo nat?ralu marinti savo k?ną ?vairiomis praktikomis. Valand? liturgija buvo atliekama net ir naktimis. Regulos laikymąsi priži?r?jo vienuolyno vyresnysis.

Siekti dvasinio gyvenimo tobulumo Mykolui Giedraičiui pad?jo malda ? Nukryžiuotąj? J?z?. Jis ilgas valandas praleido prie kryžiaus bažnyčios centre (dabar tas kryžius yra centriniame altoriuje). Mąstydamas apie kryži?, jis gilino savo meilę Dievui ir artimiesiems. Uoli meditacija atved? j? prie kontempliacin?s maldos, kuri visam laikui tapo jo negęstančio džiaugsmo šaltiniu. Savo dvasiniu gyvenimu Mykolas Giedraitis priart?jo prie ribos, kurią pasiekdavo didieji viduramži? mistikai. Prieš mirt? jis prisipažino savo broliams, kad besimelsdamas gird?jo šiuos Kristaus žodžius: B?k kantrus iki pat mirties ir gausi garb?s kar?ną.

Istoriko Alberto Kojelavičiaus raštuose buvo aptikta Krokuvos Akademijos akt? kopija. Ten rašoma, jog viešosiose universitetin?se studijose Lietuvos kunigaikštis Mykolas Giedraitis ?gijo laisv?j? moksl? ir filosofijos bakalauro laipsn?. Svarbu pabr?žti, jog Mykolas Giedraitis buvo pirmasis studentas iš Lietuvos Krokuvos Jogailaiči? universitete XV amžiuje. Regulini? kanaunink? ordinas išgars?jo b?tent d?l Mykolo Giedraičio, nors ir iki jo ordino vienuolynuose gyveno daug pamaldži? vienuoli?. Bažnyčios enciklopedijoje Mykolas Giedraitis ?vardijamas kaip brangus ordino perlas.

Vienuolyno dvasinei aurai didžiausios ?takos tur?jo garsusis pamokslininkas Jonas Kapistranas (v?liau paskelbtas šventuoju). Šv. Jono Kapistrano skelbtos id?jos veik? jaun?j? vienuoli? protą ir kaitino širdis. Krokuvoje Mykolas Giedraitis bendravo su ?vairiais dideliu pamaldumu ir giliomis žiniomis gars?jančiais žmon?mis. Jo bičiuliai buvo: Jonas Kantas (šventasis), Izaijas Boneris (palaimintasis), Simonas iš Lipnicos (šventasis), Stanislovas Kazimierietis (palaimintasis).

Mykolas Giedraitis mir? 1485 m. geguž?s 4 d. Jis palaidotas Krokuvos Šv. Morkaus bažnyčioje. Netrukus buvo surašyta ir jo gyvenimo istorija, kuri, deja, iki m?s? dien? neišliko. Antrąją jo biografiją 1544 metais paraš? Krokuvos universiteto profesorius Jonas Tišaniecas.

 

Lietuvos vyskup? konferencijos laiško fragmentai (laiškas paskelbtas Lenkijos episkopato Dievo kulto ir sakrament? disciplinos komisijos internetin?je svetain?je)

Polecamy

Ośrodek Katechumenalny

Z przeszłości

Historia
Markowie
Rektorzy kościoła
Archiwum kościoła

Przeglądaj archiwum ogłoszeń